Adresa

Kingspan a.s.
Vážní 465
500 03 Hradec Králové

Jednatel:
Michael Rinsch, David Kasik, David McMahon

Můžete nás kontaktovat telefonicky nebo faxem v čase
Pondělí – čtvrtek mezi 7:30 – 16:15 hod.
v pátek mezi 7:30 a 15:00 hod.

Telefon: +420 495 866 111
Fax: +420 495 866 100

 

Odmítnutí odpovědnosti

Přesnost, včasnost a úplnost poskytovaných informací.

V průběhu technického vývoje si vyhrazujeme právo na změny našich produktů. Veškeré informace na našich webových stránkách a v
našich brožurách jsou nezávazným doporučením. Technické údaje se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že je písemně potvrdíme.
Uživatel je povinen s námi před zadáním objednávky zkoordinovat zásadní technické otázky týkající se našich výrobků.

Křížové odkazy/hyperlinky

Společnost Kingspan GmbH jako poskytovatel obsahu odpovídá za svůj “vlastní obsah”, který poskytuje k použití v souladu s § 5 odst. 1 státní smlouvy
o mediálních službách, v souladu s obecnými právními předpisy. Od tohoto vlastního obsahu je třeba odlišovat křížové odkazy (“odkazy”) na obsah
poskytovaný jinými poskytovateli. Společnost odpovídá za tento cizí obsah pouze v případě, že o něm má pozitivní vědomost (tj. i o nelegálním nebo
kriminálním obsahu) a je pro ni technicky možné a přiměřené zabránit jeho užívání (§5 odst. 2 Státní smlouvy o mediálních službách). Společnost
Kingspan GmbH při prvním propojení zkontrolovala obsah třetí strany, aby zjistila, zda by mohl vést k občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti.
Společnost však není povinna neustále kontrolovat obsah, na který ve své nabídce odkazuje, zda nedošlo ke změnám, které by mohly vést k nové
odpovědnosti. Pouze v případě, že společnost Kingspan zjistí nebo je informována jinými osobami, že konkrétní nabídka, na kterou společnost
poskytla odkaz, iniciuje občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost, společnost Kingspan odkaz na tuto nabídku odstraní, pokud je to pro
společnost technicky možné a přiměřené. Na technickou možnost a přiměřenost nemá vliv skutečnost, že i po zamezení přístupu z domovské
stránky společnosti Kingspan GmbH může dojít k přístupu k nezákonné nebo trestněprávní nabídce z jiných serverů.

Autorská práva

Reprodukce a přetisk brožur a obsahu webových stránek jsou zakázány. Porušení může mít za následek občanskoprávní a trestněprávní sankce.